Urlop wychowawczy (Elternzeit) to okres, który przysługuje pracującym rodzicom na opiekę i wychowanie dziecka.

𝗞𝗼𝗺𝘂 𝗽𝗿𝘇𝘆𝘀𝗹𝘂𝗴𝘂𝗷𝗲 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝘆?

Urlop wychowawczy przysługuje osobom zatrudnionym, to znaczy pozostającym w stosunku pracy.

𝗝𝗮𝗸 𝗱𝗹𝘂𝗴𝗼 𝗶 𝗸𝗶𝗲𝗱𝘆 mogę wziąć 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝘆 𝘄 𝗡𝗶𝗲𝗺𝗰𝘇𝗲𝗰𝗵?

Każdemu rodzicowi przysługuje do trzech lat urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy można wziąć do ukończenia przez dziecko 3. roku życia. Urlop wychowawczy można rozpocząć tuż po narodzinach dziecka (ojciec), a jako matka – najwcześniej po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (Mutterschutz). Część urlopu wychowawczego (maksymalnie dwa lata) można wziąć również między 3. a 8. rokiem życia dziecka (do momentu ukończenia przez dziecko 8. roku życia).

𝗪 𝗷𝗮𝗸𝗶 sposób 𝘄𝗻𝗶𝗼𝘀𝗸𝘂𝗷𝗲𝗺𝘆 𝗼 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝘆?

Wniosek kieruje się do pracodawcy. Pracodawca nie może odrzucić wniosku pracownika, ten ma bowiem w Niemczech ustawowe prawo do urlopu wychowawczego.

Nie ma jednak określonej formy wniosku o urlop wychowawczy. Najlepiej jednak zrobić to w sposób pisemny z własnoręcznym podpisem korzystając z gotowych wzorów dostępnych w internecie. We wniosku pracownik musi złożyć wiążące zobowiązanie co do tego, w jaki sposób chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego w ciągu najbliższych dwóch lat.

𝗨𝗪𝗔𝗚𝗔: Pisemny wniosek należy złożyć najpóźniej 7. tygodni przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego.

𝗖𝘇𝘆 𝗽𝗼𝗱𝗰𝘇𝗮𝘀 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽𝘂 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗼𝘁𝗿𝘇𝘆𝗺𝗮𝗺 𝘄𝘆𝗻𝗮𝗴𝗿𝗼𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲?

Podczas urlopu wychowawczego pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Można jednak ubiegać się o tzw. Elterngeld, czyli zasiłek rodzicielski. Jest to wsparcie finansowe ze strony państwa, które rekompensuje pracownikowi zarobek lub część zarobku, jeśli po urodzeniu dziecka czasowo pracujesz mniej lub wcale. Nad zagadnieniem Elterngeld pochylimy się w przyszłym tygodniu.

𝗖𝗼 się 𝗱𝘇𝗶𝗲𝗷𝗲 𝘇 𝗺𝗼𝗶𝗺 𝗽𝗿𝗮𝘄𝗲𝗺 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽𝗼𝘄𝘆𝗺?

Jeśli jako pracownik nie świadczysz pracy, pracodawca ma prawo do skrócenia urlopu o 1/12 za każdy nieprzepracowany miesiąc kalendarzowy.

𝗖𝘇𝘆 𝗽𝗼𝗱𝗰𝘇𝗮𝘀 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽𝘂 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 mogę pracować?

Tak, rodzice dzieci urodzonych po 1 września 2021 mogą pracować do 32 godzin tygodniowo.

𝗖𝘇𝘆 𝘄 𝗰𝘇𝗮𝘀𝗶𝗲 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽𝘂 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗷𝗲𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝗶𝗼𝗻𝘆 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱 𝘇𝘄𝗼𝗹𝗻𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲𝗺?

Tak, w czasie urlopu wychowawczego pracownik jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem. Szczególna ochrona rozpoczyna się w momencie, gdy pracownik zażąda urlopu wychowawczego – najpóźniej jednak 8 tygodni przed jego rozpoczęciem, jeśli dziecko nie ukończyło trzech lat. W przypadku podjęcia urlopu wychowawczego po trzecich urodzinach dziecka, ochrona przed zwolnieniem zaczyna się najwcześniej 14 tygodni przed planowanym urlopem.

WARTO WIEDZIEĆ Nie wnioskuj o urlop wychowawczy zbyt wcześnie! Lepiej trzymaj się ustawowych terminów, kiedy rozpoczyna się szczególna ochrona przed zwolnieniem.

𝗖𝘇𝘆 𝗽𝗼𝗱𝗰𝘇𝗮𝘀 𝘂𝗿𝗹𝗼𝗽𝘂 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗷𝗲𝘀𝘁𝗲𝗺 objęta 𝘂𝗯𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲𝗺 𝘄 𝗸𝗮𝘀𝗶𝗲 𝗰𝗵𝗼𝗿𝘆𝗰𝗵?

Jeśli jesteś objęta ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym, to również podczas urlopu wychowawczego będziesz ubezpieczona, bez konieczności opłacania składek.

zaloguj się by komentować


Poradnie dla pracowników

o niemieckim prawie pracy

tel: 08000005780