W przypadku bezrobocia osoby dotknięte chorobą są zwykle uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych (ALG) lub zasiłku obywatelskiego. W tym celu muszą zarejestrować się elektronicznie lub osobiście w odpowiednim urzędzie pracy ds. zasiłków dla bezrobotnych lub właściwym urzędzie pracy ds. świadczeń obywatelskich. Każdy, kto jest chory lub ma inne ograniczenia zdrowotne i nie może osobiście zarejestrować się jako bezrobotny, może również wyznaczyć do tego pełnomocnika. Jednak gdy tylko ustanie przyczyna niezdolności do pracy, należy niezwłocznie zgłosić się osobiście do urzędu pracy.

Poszukujący pracy i bezrobotny

Na trzy miesiące przed zakończeniem stosunku pracy lub stażu osoby, których to dotyczy, muszą zarejestrować się w urzędzie pracy jako „osoby poszukujące pracy”. Zaleca się jednak jak najwcześniej zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Jeśli do ostatniego dnia roboczego pozostało mniej niż trzy miesiące, musisz w ciągu trzech dni zgłosić się telefonicznie lub osobiście do najbliższej agencji zatrudnienia. Istnieje okres blokady do jednego tygodnia za spóźnione zgłoszenie, co oznacza między innymi brak zasiłku dla bezrobotnych i skrócenie okresu uprawniającego do wypłaty. Wczesne powiadomienie jest ważne. Artykuł 38 Kodeksu ubezpieczeń społecznych (SGB) III reguluje tę kwestię w przypadku zasiłków dla bezrobotnych .

Rejestracja jako osoba poszukująca pracy nie zastępuje rejestracji jako osoba bezrobotna. Rejestracja jako bezrobotna jest warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Możesz zarejestrować się jako bezrobotny nie wcześniej niż trzy miesiące przed utratą pracy.

Niski przychód

Decydujący wpływ na otrzymanie ALG ma w szczególności tzw. okres uprawniający, czyli okres, w którym dana osoba była ubezpieczona w ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia. W przypadku zasiłku obywatelskiego, który od 2023 roku zastąpił dawny zasiłek dla bezrobotnych II, decydującym kryterium jest potrzeba pomocy, np. niewystarczające dochody lub choroba.

Wymagania dotyczące zasiłku dla bezrobotnych

Pracownicy mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych (ALG), jeśli:

 • wcześniej złożyły stosowny wniosek pisemny osobiście lub przez Internet,
 • są bezrobotne,
 • ukończyły okres kwalifikacyjny oraz
 • nie osiągnęły jeszcze wieku uprawniającego do emerytury powszechnej (65+x).
 • Definicja bezrobocia

  Bezrobotnymi w rozumieniu Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych III (SGB III) są osoby,

 • którzy nie są zatrudnieni,
 • którzy nie mają zatrudnienia w wymiarze 15 lub więcej godzin tygodniowo,
 • którzy starają się zakończyć bezrobocie i szukają rozsądnej pracy, która podlega składkom na ubezpieczenie społeczne i obejmuje co najmniej 15 godzin tygodniowo oraz
 • którzy są dostępni dla agencji pośrednictwa pracy i z którymi można się skontaktować w domu.

  Okres kwalifikacyjny (okres ramowy), w którym musisz mieć łącznie 12 miesięcy zatrudnienia, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (ALG), wynosi obecnie 30 miesięcy. 12 miesięcy zatrudnienia nie musi przebiegać w sposób ciągły, ale raczej w ramach obowiązującego okresu ramowego. W wyjątkowych przypadkach dla ograniczeń krótkoterminowych obowiązują krótsze okresy przedawnienia.

  Jeżeli przyczyną utraty pracy jest ustanie stosunku pracy, zasiłek dla bezrobotnych może zostać zmniejszony, zawieszony lub anulowany w zależności od przyczyny wypowiedzenia i przebiegu procesu wypowiedzenia. Osoby, które otrzymują okres blokady, otrzymują jedynie obniżony zasiłek dla bezrobotnych. W takim przypadku można pominąć opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez administrację pracy.

  Problemem są samorezygnacje pracowników, porozumienia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, wypowiedzenie przez pracodawcę po upomnieniu lub zwolnienie bez wypowiedzenia. Zasiłki dla bezrobotnych są tutaj zagrożone. Zwolnienia operacyjne w ramach planów socjalnych są na ogół mniej problematyczne, jeśli przestrzegane są ustawowe okresy wypowiedzenia.

 • zaloguj się by komentować


  Poradnie dla pracowników

  o niemieckim prawie pracy

  tel: 08000005780